سخن بزرگان
 • حضرت امام خمینی (ره):آنها که شهید شدند، به خدمت خودشان و رسالت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسیدند.

  حضرت امام خمینی (ره)
 • شهید محمد جعفر سعیدی : با عضویت در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می توانید دین خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنید.

  سرلشکر پاسدار شهید محمد جعفر سعیدی
 • آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی : ما شهداء را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آوردیم .

  شهید بهشتی
 • پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) : شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند .

  حضرت محمد (ص)
 • حضرت امام خمینی (ره) : شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است .

  حضرت امام خمینی (ره)

خصوصیت های اخلاقی سردار رشید سپاه اسلام شهید محمد جعفر سعیدی به روایت فرمانده اش سردار حاج فتح الله محمدی:


درسال ١٣٥٨ افتخارورودبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى نصيبم شدوازآموزش وپرورش به اين نهادمقدس دربندر گناوه مأمورشدم بلاشك وبدون اغراق يكى ازمهمترين وبهترين دست آوردهاى بيشمارى كه ازاين رهگذر نصيبم شدوهميشه به آن افتخارميكنم آشنائى ، مؤانست والفت باانسانهاى پاكباخته وخداگونه اى به نام پاسداروبسيجى بودكه يكى ازآنهاشهيد محمدجعفرسعيدى رضوان الله تعالى عليه ميباشد. هيچگاه چهره زيباومنوراين انسان وارسته ازخاطرم دورنميشود واگربخواهم دريك جمله ايشان راتوصيف كنم ميتوانم بگويم محمد جعفر سعيدى كسى بودكه فقط شهادت برازنده اش بود. اين بزرگوارتمامى خصلتهاوصفات يك انسان ويك مسلمان واقعى رادرسطح خودش يكجا دارابودوشاهدم براين مدعا انتخاب ايشان ازسوى پروردگارعالميان به عنوان شهيداست . يكى ازويژگيهاى اين شهيدعزيزما تدين ايشان بودوتمام معيارهاى يك فردمتدين رادرسطحى عالى دارابودند ايشان نمازراكه ستون دين وديندارى قلمدادگرديده ومعياروشاخصى است براى تدين افراد، بااخلاص تمام ، صبروحوصله ، آرامش ، تمأنينه ودراول وقت اقامه ميكردندودرزمانيكه به نماز مى ايستادند ارتباط درونى وقلبى ايشان بامبدأ لايزال هستى ازظاهرشان كاملاً آشكاربودايشان صديق وراستگوبودندويادندارم كه دروغى هرچند كوچك ويا به شوخى ازايشان شنيده باشم ، بسياربى رياويكرنگ بودندواحوال درونش درچهره پرمهروزيباى ظاهرى اش كاملاً هويدابودبسيارمتواضع وخوش برخوردبودند وهميشه لبخند شيرين ومليحى به مخاطب خودتقديم ميكردند صبوروبردباربود
وكمترعصبانيت وكج خلقى ازايشان ديده ميشد بسيارمؤدب بودومخاطبش هركس ودرهرسنى بودبااحترام تمام تحويل مى گرفت ومحترم مى شمرد وبامخاطبان خودباادبونزاكت تمام صحبت مى كرد وبه همين دليل دربين همه همكاران وكسانى كه اورامى شناختند به خصوص بسيجيان عزيزودلاورمحبوبيت ويژه اى داشت بسياركم حرف بودوفقط به وقت وبه اندازه ضرورت وباتأمل وشيرين سخن ميگفت عاشق انقلاب وبنيانگذاركبيرانقلاب امام خمينى رحمته الله عليه بود، دنياومظاهرآن برايش دردرجه آخراولويت بود، ازپذيرش پست ومقام به شدت پرهيز ميكردووقتى كه مسئوليتى رابه ايشان پيشنهادميداديم ابتدائاً محكم وقاطعانه ردميكرد وزمانى كه مى نشستيم وبااوصحبت مى كرديم وضرورتهارامى گفتيم حجب وحيايى معصومانه برچهره دوست داشتنى اش ظاهرمى گشت وسكوت اختيارميكرد، بسياركم توقع بودبه طوريكه هميشه خودرامديون جامعه اش ميدانست وخدمت به انقلاب رابراى خودبزرگترين افتخارميدانست . مسئول بسيج گناوه بوداما به راستى وباتمام وجودخودراخدمتگزار
بسيجيان ميدانست وعاشقانه دوستدارآنهابودبسيارشجاع ، دليرونترس بودودرراه دفاع ازآرمانهاى انقلاب وامام وولى زمان خودش هيچ حدومرزى براى خودقائل نبود واينگونه بودكه خالق يكتايش خريدارش شدوبااطمينان نفس جان شيرينش رابه جان آفرين خودتقديم وتسليم نمودودرجه والاى شهادت راازخالق يكتايش دريافت نمود.
روانش شادوراهش پررهروباد.

راوی : سردار حاج فتح الله محمدی